گنبد و گلدسته های ایران زمین

  • ۰
  • ۰انجام پایان نامه ارشد مدیریت

مقدمه
جهت نگارش مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را باآموزش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه نحوه پژوهش از مورد پژوهش مهمتر است. برترین مورد اگر باآموزش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد باشیوه صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکآدم یک رایج است که به معنای "بدرد سطل زباله می خورد" است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش نگارش علمی رعایت نشده است و به زمان داوری بدون آنکه مساله پژوهش مطالعه شود مستقیماً داخـل سطل زباله انداخته می شود.

خصوصیات ی اصلی متن علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه و تولید متن علمی-پژوهشی گزینش موضوعی است که چیزی به علم اضافه نماید . یک پژوهشگر تازه کار شاید تصور نماید یک مورد ارزشمند در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست موضوع خیلی علمی و قابل توجه است. پس مطالعات وسیع در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و را شکل می دهد اما این بزرگترین غلط ی است که برای نگارش یک مطلب علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. گزینش مساله بزرگ وسیع از عهده مطلب خارج است گزینش یک مورد وسیع برای مقاله غلط است.

غلط بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر درکنار قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مطلب علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. بعد از گزینش مساله مناسب پس باید به گردآوری آثار نتایج مولفین داخلی خارجی در زمینه مساله منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای متن علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب حاوی عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج بکنید . اکثرا ً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر ازبقیه فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه بکنید . در پاورقی باید آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان متن در صورت نیاز بتوانند با نویسنده رابطه برقرار کنند. نوشتن سمت یا خصوصیات بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که اکثرا در دو پاراگراف تهیه و تولید می شود باید نشان دهنده سیر جامعی از مقاله باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه مهم مورد استفاده در مقاله مهم است اکثرا به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در صفحه تهیه و تولید شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش مورد را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را توضیح دهید. در نهایت در پاراگراف انتها توضیح دهید خواننده در مطلب با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد ولی نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش بر اساس مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفهوم ها بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است می بایست بر طبـق مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر خیلی متن ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و فقط به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته قبلی در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم:روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همین طور شیوه گردآوری داده ها بیان می شود. پژوهش های علمی ازروش های تحقیق میدانی و کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها اطلاعات مصرف می کنند. همچنین جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همین طور آزمونهای آماری مورد استفاده نرم افزار تجزیه و نقد داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برآموزش تحقیق رجوع بکنید .

• بخش چهارم: تجزیه نقد داده ها

در این قسمت بر اساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و ارزیابی داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. اکثرا ٌ جهت افزایش دقت محاسبات نرم افزار های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه نتیجه گیری

هر مطلب می بایست بایستی با خلاصه و نتیجه گیری دقیق صحیحی از گامها دستاوردهای پژوهش همراه باشد. برخی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها پیشنهاد هائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد مصرف را به ترتیب بر اساس منابع فارسی لاتین مرتب بکنید . هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درشیوه درج منابع دارد. یکراهنمای استانداررد برای درج منبعآموزش APA است. این عبارت مخفف جمله American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. بر اساس اینروش جهت ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، 1389 : 56). پس در صفحه فهرست منابع و مآخذ بهآموزش زیر عمل می شود:

- اگر کتاب باشد: فامیل ، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

- چنانچه مطلب باشد: فامیل ، نام (سال)، نام مقاله ، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

• پیوست ها و شرح ات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسش نامـه یابقیه شرح ات را می توانید در قالب پیوست ها به متن اضافه بکنید . این کار اهمیت علمی مطلب را بیشتر می نماید .

روش نگارش صحیح یک مطلب علمی

1- اولین نکته در تولید و ساخت متن مصرف صحیح از نوع، اندازه سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است. برای این کار بایستی با مقدمات تایپ در برنامـه کلمه پرداز word 2003 یا ورژن های بالاتر آشنا باشید. به آموزش ICDL رجوع بکنید .

2- به هیچ وجه از فاعل اول فرد یا فعل اول شخص مصرف نکنید. برای نمونه از عبارات ی مانند "به نظر من" کاملا اجتناب بکنید . بیان عبارت از طرف اول فرد فقط جهت صاحبنظران اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین مصرف نکنید. اگر یک کلمه لاتین کلیدی مصرف شده بایستی به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همین طور نام های خارجی مورد مصرف در متن بایستی زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامـه ا دچار ایراد نشود.

4- جهت مصرف از علائم نگارشی مانند . : ؛ وبقیه موارد دقت بکنید حتمـا این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن این متن توجه بکنید .

5- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یابقیه صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف بایستی 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به راهنمای ICDL رجوع بکنید .

7- متن متن به جز عنوان و نام نویسنده باید به صورت Justified و Right-to-Left ارتباط شده باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

8- شماره صفحات در قسمت وسط پائین صفحه درج شود.

  • ۹۵/۰۳/۲۹
  • بنیامین بهادری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی